Documentatii urbanism Piata Aurel Vlaicu

Mihaela Tănase a creat această solicitare bazată pe Liberul Acces la Informații către Primaria Sibiu

Aşteaptă o verificare internă a prelucrării acestei solicitări, de către Primaria Sibiu.

De la: Mihaela Tănase

Către Primaria Sibiu,

prin grija compartimentului de informare şi relaţii publice:

Nu vă supăraţi,
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să primesc câte o copie a documentelor oficiale care conţin următoarele informaţii:

- autorizatia de construire nr. 917/06.12.2013
- autorizatia de construire nr. 564/22.07.2016
- certificatul de urbanism nr. 2074/25.11.2014
- autorizatia de construire nr. 648/04.10.2017
- Regulamenul local de urbanism si planul urbanistic zonal aprobate prin HCL 381/2012

Va rog sa-mi trimiteti informatiile solicitate in format electronic.

Vă mulţumesc,

Mihaela Tănase

Link către aceasta

De la: Primaria Municipiului Sibiu
Primaria Sibiu


Attachment Untitled.pdf
663K Download View as HTML


Buna ziua,

Atasat se alfa raspunsul adresei 81946/2017 - eliberare copii din arhiva.

O zi buna!

Link către aceasta

De la: Mihaela Tănase

Către Primaria Sibiu,
str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu

În atenţia doamnei Primar Astrid Fodor

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. 81946 din data de 11.10.2017 am primit un răspuns negativ, în data de 14.11.2017 (la peste 30 de zile de la înregistrarea cererii de informaţii), de la Ioana Urdea şi Dorin Mocanu.

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:

- autorizatia de construire nr. 917/06.12.2013
- autorizatia de construire nr. 564/22.07.2016
- certificatul de urbanism nr. 2074/25.11.2014
- autorizatia de construire nr. 648/04.10.2017
- Regulamenul local de urbanism si planul urbanistic zonal aprobate prin HCL 381/2012.

Având în vedere că:

- refuzul întemeiat de comunicare a informaţiilor solicitate se comunică în termen de cinci zile,

- art. 7, alin. 21, 23, din legea 50/1991, modificată prin OUG 214/2008 prevede că:

"Autorizația de construire și anexele acesteia au caracter public și se pun la dispoziția publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice emitente sau prin afișare la sediul acesteia, după caz.
Autoritățile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și pun la dispoziția publicului următoarele informații:
a) conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, care includ toate condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți, sau, după caz, conținutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
b) principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, ca urmare a examinării comentariilor și opiniilor exprimate de public, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de consultare a publicului;
c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.",

- prevederile alin. 22 al art. 7 nu pot constitui temei legal suficient pentru refuzul accesului la informaţiile solicitate, autorităţile fiind obligate să ia măsurile ce se impun pentru a respecta secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală etc., fără a putea paraliza accesul la informatiile solicitate; de asemenea, instituția publică este ținută de un standard ridicat al probei atunci când refuză accesul la informații de interes public, în sensul că trebuie să motiveze că informațiile respective se încadrează în acea categorie de informaţii exceptate (decizia ICCJ 37/2015, decizia Curţii de Apel Cluj 8681/2014 etc),
- conform art. 21, alin. 3 din H.G. nr 123/2002, modificată prin H.G. 478/2016, la solicitarea expresă a persoanei interesate, informațiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate și în scris, pe suport electronic sau hârtie, aşadar trimiterea pentru obţinerea de informaţii la www.sibiu.ro, unde oricum datele publicate sunt extrem de sumare, nu se poate substitui informaţiilor cerute,

prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării în termenul legal a informațiilor de interes public solicitate în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc,
Mihaela Tănase

Link către aceasta

Ce se poate face cu această solicitare

Oricine:
numai Primaria Sibiu :